Elszámolási és forintosítási információk

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK
ELSZÁMOLÁSÁRÓL AZ ARGENTA FAKTOR Zrt. ÜGYFELEI RÉSZÉRE

Honlapunkon az elszámolással kapcsolatos legfontosabb és folyamatosan frissített információkat, nyomtatványokat tettük közzé T. Ügyfeleink számára!

 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy társaságunkat az ARGENTA FAKTOR Zrt-t, mint követeléskezelőt a 2014. évi XXXVIII. tv. és a 2014. évi XL. tv. alapján elszámolási kötelezettség terheli a fogyasztónak minősülő ügyfelek felé a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy társaságunk az elszámolást csak a fogyasztói kölcsönszerződést kötő és a követelést társaságunkra engedményező eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási tájékoztatójának birtokában és T. Ügyfeleink elszámolásra irányuló kérelmének társaságunkhoz történő benyújtásával együtt köteles elvégezni a kézhezvételtől számított 30 napon belül!

 A gyors és zökkenőmentes lebonyolítás érdekében javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy a jogelőd pénzügyi intézmény honlapját is látogassák meg, nála is kérjenek információt, igényeljék az elszámolást, ill. tájékozódjanak arról, hogy az elszámolást mikorra kaphatják meg.
Tájékoztatjuk, hogy az elszámolásokra nem egyszerre kerül sor, a pénzügyi intézmények a fogyasztókat különböző időpontban értesítik.

 A határidőkről a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján is tájékozódhat:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok

 Tájékoztató a pénzügyi intézmény elszámolásáról a 2004. május 1. után kötött és 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetén

 Amennyiben T. Ügyfelünk a kölcsönszerződését 2004. május 1. után kötötte, és kölcsönszerződése 2009. július 26. után szűnt meg, a kölcsönszerződés tekintetében az Önnel a fogyasztói kölcsönszerződést kötő és a követelést társaságunkra engedményező eredeti hitelező pénzügyi intézményt elszámolási kötelezettség terheli a 2014. évi XL. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az engedményezés időpontjáig.

 Tájékoztató a pénzügyi intézmény elszámolásáról a 2004. május 1. után kötött és 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés esetén.

 Amennyiben T. Ügyfelünk a kölcsönszerződését 2004. május 1. után kötötte, és kölcsönszerződése 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően szűnt meg, a kölcsönszerződés tekintetében az Önnel a fogyasztói kölcsönszerződést kötő és a követelést társaságunkra engedményező eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor köteles elszámolni a 2014. évi XL. törvény 6.§ (3) bekezdés alapján az engedményezés időpontjáig, ha T. Ügyfelünk igazolja, hogy az engedményezett követelését Önnel szemben elszámolásra nem köteles követeléskezelő érvényesíti. (további információ a Követeléskezelő által kiadandó igazolás című pont alatt!)

 Elszámolási kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyi intézménynél

 A deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi intézménynek az elszámolást

2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között

kell a fogyasztó részére megküldenie.

 (Ha a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik nap.)

 A forint alapú, továbbá deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi intézménynek az elszámolást

 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között

 kell a fogyasztó részére megküldenie.

 (Ha a pénzügyi intézmény vagy a Felügyelet által a 2014. évi XL. törvény vagy a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik nap.)

Követeléskezelő által kiadandó igazolás

 A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően felmondott kölcsönszerződések esetén az eredeti hitelező pénzügyi intézmény abban az esetben fog csak elszámolást készíteni, ha a T. Ügyfelünk igazolást nyújt be arról, hogy a kölcsönszerződésből eredő követelést követeléskezelő érvényesíti.

 Az igazolást társaságunk a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó ügyfél részére haladéktalanul, az egyéb módon írásban – postai úton, faxon, e-mailben – előterjesztett kérelmet a beérkezést követő 5 munkanapon belül küldi ki a társaságunk által nyilvántartott címére.
 

Az igazolás megküldése iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány

 Igazolás követelésről:                                                 

Elszámolás menete az ARGENTA FAKTOR Zrt-nél, mint követeléskezelőnél

Ismételten felhívjuk T. Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy társaságunk az elszámolását KIZÁRÓLAG a fogyasztói kölcsönszerződést kötő és a követelést társaságunkra engedményező eredeti hitelező elszámolási tájékoztatójának birtokában és T. Ügyfelünk elszámolásra irányuló kérelmének társaságunkhoz történő benyújtásával együtt köteles elvégezni a kézhezvételtől számított 30 napon belül!

 Erre tekintettel kérjük, hogy miután megkapta az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolását, szíveskedjenek (lehetőség szerint) az eredeti példányt az elszámolás iránti kérelemmel együtt minél előbb benyújtania az ARGENTA FAKTOR Zrt-hez, hogy elkészíthessük az engedményezés utáni időszakra az elszámolást.

Az elszámolás iránti kérelem az Igénybejelentő nyomtatványon terjeszthető elő társaságunknál.

 Az igénybejelentéséhez szükséges nyomtatvány:

Az igénybejelentéséhez szükséges nyomtatvány:                                                 
 

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a 2004. május 1. előtt kötött fogyasztói kölcsönszerződésekre az elszámolási törvény hatálya nem terjed ki, továbbá nem terheli társaságunkat elszámolási kötelezettség a 2004. május 1. után kötött olyan szerződéseknél sem, ahol a kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségének 2009. július 26. előtt Társaságunk felé eleget tett.
 Az elszámolási törvény azokat az Ügyfeleinket sem érinti, akik nem természetes személyként (törvényi értelemben vett fogyasztóként), hanem gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként, őstermelőként kötötték meg a kölcsönszerződést, ebből következően Társaságunkat nem terheli elszámolási kötelezettség ezen ügyfelek kezeseivel szemben sem.

 

Az ARGENTA FAKTOR Zrt. elszámolásának közlése az ügyfelek felé – Túlfizetés kifizetése

 A követelést társaságunkra engedményező eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási tájékoztatójának birtokában és T. Ügyfeleink elszámolásra irányuló kérelmének társaságunkhoz történt benyújtását követően a követelés engedményezését követő időszakra vonatkozóan a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül eleget teszünk és annak eredményéről elszámolólevelet küldünk T. Ügyfeleink részére.

 Amennyiben az elszámolás következtében túlfizetés kerül megállapításra, úgy annak a bejelentett bankszámlára történő utalással vagy pénztáron keresztül történő kifizetésére T. Ügyfeleink az erre rendszeresített nyomtatványon terjeszthetik elő igényüket társaságunknál.

 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy amennyiben a túlfizetést pénztáron keresztül kérik teljesíteni, akkor a bejelentést követő 15 napon belül egy előre egyeztetett időpontban kerülhet rá sor.

 Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően akkor maradhat fenn túlfizetés, ha az elszámolandó összeg meghaladja a társaságunk felé fennálló tartozás összegét

A túlfizetés kifizetése iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány

Túlfizetésről nyilatkozat:                                                  

Adatváltozás bejelentése

 Kérjük, hogy amennyiben T. Ügyfeleink adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, úgy szíveskedjenek azt társaságunk felé bejelenteni!

Az adatváltozást bejelentő nyomtatvány

 
 Adatváltozást bejelentő nyomtatvány:

                                          

E-mail cím bejelentése

 Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a szerződésével kapcsolatos információt, illetve a nyomtatványokat e-mail címére kéri megküldeni és e-mail címét társaságunk felé még nem jelentették be, úgy szíveskedjenek e-mail cím bejelentő formanyomtatványunkat kitölteni és aláírással ellátva visszaküldeni a 1535 Budapest, Pf. 821. postacímünkre, faxon az 1/391-4858 faxszámra vagy az elszamolas@argenta.hu e-mail címre.

Az e-mail cím bejelentéséhez szükséges nyomtatvány


Az e-mail cím bejelentéséhez szükséges nyomtatvány:

                                                

 Amennyiben az e-mail cím megváltozna, úgy az új e-mail cím ismételt bejelentése szükséges!

Meghatalmazás

 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy lehetőségük van az elszámolással kapcsolatos eljárásban meghatalmazott útján is eljárni.

A meghatalmazás nyomtatvány

A meghatalmazás nyomtatvány:                                                

Felhívjuk T. Ügyfelünk figyelmét, hogy a meghatalmazást kizárólag eredetben tudjuk elfogadni!

 Amennyiben az elszámolásunk eredményeként Társaságunknak kifizetési kötelezettsége keletkezik T. Ügyfelünk részére, úgy be kell jelentenie azt a fizetési számlaszámot, amelyre az elszámolásban szereplő összeg utalását kéri, vagy közölnie kell, hogy az összeget készpénzkifizetés útján veszi át.

 Amennyiben T. Ügyfelünk ezen nyilatkozat előterjesztésére ad meghatalmazást más személynek, úgy az ügyintézéshez Társaságunk kizárólag az alábbi meghatalmazásokat tudja elfogadni az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 7.§ (3) bekezdés alapján:

 •  ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba
  foglalt meghatalmazás, illetőleg
 •  
 •  külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a
  külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai, vagy konzuli hitelesítésének
  (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben
  meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okirat.

Elszámolás másolatának igénylése

 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XL. tv. 16.§ (4) bekezdés értelmében azon adósoknak, kezeseknek és zálogkötelezetteknek, akiknek Társaságunk, mint követeléskezelő az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni, lehetőségük van kérni az elszámolás másolatát az alábbi nyomtatványon, amely elérhető társaságunk ügyfélszolgálatán illetve a másolatra jogosult személy kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a másolatra jogosult részére megküldi:

Igénybejelentő nyomtatvány az elszámolás másolatának megküldéséhez:

 Igénybejelentő nyomtatvány az elszámolás másolatának megküldéséhez:                                                 

 Társaságunk az elszámolás másolatát az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül tértivevényes levélben küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a másolatra jogosult részére.

Elszámolás felülvizsgálata

I. Panaszkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 Amennyiben T. Ügyfelünk a társaságunk elszámolásával, vagy az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, úgy panaszbejelentő nyomtatványunkat megküldheti postai úton az ARGENTA FAKTOR Zrt. 1535 Budapest, Pf. 821. levelezési címére, benyújthatja személyesen társaságunk székhelyén a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatt, illetve megküldheti elektronikus úton is az elszamolas@argenta.hu e-mail címre, továbbá faxon a +36-1-391-4858-as faxszámra.

 Panaszbeadvány előterjesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • az ügyfél az elszámolás iránti kérelmének előterjesztését követő 30 napon belül az ARGENTA
  FAKTOR Zrt. nem küldte meg az elszámolást
 •  
 • az ARGENTA FAKTOR Zrt. késve küldte meg az elszámolást
 •  
 • az ügyfél az ARGENTA FAKTOR Zrt. által megküldött elszámolás tartalmával nem ért egyet.
  Ebben az esetben megjelölendő, hogy melyik résszel nem ért egyet, milyen adat-, számszaki
  vagy egyéb hibára hivatkozik.

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő!

A panasz bejelentéshez szükséges nyomtatvány

A panasz bejelentéshez szükséges nyomtatvány:                                               

Az elszámolással kapcsolatos panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Ennek elteltét követően kizárólag abban az esetben van lehetőség a panasz előterjesztésére, ha a panasz benyújtásában T. Ügyfelünk akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát az akadályoztatás tényének igazolása mellett.

 Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt – a törvény előírása szerint – úgy kell tekinteni, hogy T. Ügyfelünk az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

 Az ARGENTA FAKTOR Zrt. a panaszt az annak beérkezését követő 60 napon belül köteles megválaszolni. Az ARGENTA FAKTOR Zrt. válaszában megküldi indokolással ellátott álláspontját, illetve a panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén az elutasító válaszhoz a jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó részletes tájékoztatót csatol.

Panaszkezelési szabályzat – elszámolás

Panaszkezelési szabályzat – elszámolás:                                            

II. Pénzügyi Békéltető Testület eljárása

 Ha a T. Ügyfelünk az ARGENTA FAKTOR Zrt-nek az elszámolással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást az ARGENTA FAKTOR Zrt-től és T. Ügyfelünk szerint elszámolási kötelezettségünk fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt az ARGENTA FAKTOR Zrt. érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

 A kérelem az erre rendszeresített és kötelezően alkalmazandó nyomtatványon a benne foglalt állítások igazolása érdekében mellékelt okiratokkal együtt nyújtható be a kormányablakoknál vagy közvetlenül a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

 A kérelem irányulhat

 • a panasz elkésettségére,
 •  
 • az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítására és
 •  
 • az elszámolás tartalmának vitatására adathiba vagy adathiány esetén.

1. Amennyiben az ARGENTA FAKTOR Zrt. az elszámolással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a T. Ügyfelünk az elszámolást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével az ARGENTA FAKTOR Zrt. által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható.
 Erre az esetre a Pénzügyi Békéltető Testület „151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában” c. nyomtatványa alkalmazandó.

151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában                                              

 Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldi, és határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja, és az eljárást lezárja.

2. Ha az ARGENTA FAKTOR Zrt. az elszámolással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be, de azt mégis elutasította az ARGENTA FAKTOR Zrt. annak érdemi vizsgálata nélkül.

 Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett, így annak elutasítása nem volt jogszerű és kötelezze az ARGENTA FAKTOR Zrt-t arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, mely állításának bizonyítását célozza.

 Erre az esetre a Pénzügyi Békéltető Testület „152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó.

152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában

152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában:                                                 

3. Amennyiben T. Ügyfelünk az elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményez eljárást, a Pénzügyi Békéltető Testület „153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó.

153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

153.Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában:                                               

 Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége az ARGENTA FAKTOR Zrt-nek.

 A kérelmeket az e célra készített nyomtatványokon fogadja a Pénzügyi Békéltető Testület. Ha nem ezeken a nyomtatványokon történik a benyújtás, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a nyomtatvány használata által érvényesítse jogait és pótolja a hiányt.

 A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők az ARGENTA FAKTOR Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az ARGENTA FAKTOR Zrt. (www.argentafaktor.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.

 A Pénzügyi Békéltető Testület honlapja:
 

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita

 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a T. Ügyfelünk számára eredménytelen panaszkezelési eljárás végeztével az ARGENTA FAKTOR Zrt. elutasító válaszának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető. Ha T. Ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs mód. A T. Ügyfelünk magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet. Az eljárásban csak abban az esetben tart meghallgatást a Pénzügyi Békéltető Testület, ha azt a T. Ügyfelünk vagy az ARGENTA FAKTOR Zrt. írásban kéri, egyéb esetben meghallgatás nélkül dönt.

 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 90 napon belül köteles befejezni. Ez a határidő a hiánytalan kérelem beérkezésétől kezdődik, így értelemszerűen abba a hiánypótlás időtartama nem számít bele. Hiánytalan kérelem esetén a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást megindítja, azaz a kérelmet és annak mellékleteit az ARGENTA FAKTOR Zrt-nek megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban nyilatkozzon, hogy a kérelemben foglaltakat hogyan értékeli, van-e egyezségi ajánlata. Kéri továbbá az ARGENTA FAKTOR Zrt-t, hogy az elszámolást küldje meg és közvetlenül közölje válaszát és esetleges egyezségi ajánlatát a kérelmezővel is.

 A Pénzügyi Békéltető Testület a jövőben is törekszik majd arra, hogy lehetőség szerint a felek állapodjanak meg és az elszámolás tekintetében közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja, ha nem, döntést kell hoznia. Az elszámolás vitatása esetén döntése lehet a kérelem elutasítása, amennyiben az ARGENTA FAKTOR Zrt. általi elszámolás helyes volt, illetve a szerződésmódosítási kötelezettségének eleget tett; vagy a kérelemben foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad és megállapítja a helyes elszámolást, a szerződés helyes tartalmát és kötelezi az ARGENTA FAKTOR Zrt-t annak végrehajtására. A döntés mindkét fél számára kötelező.

III. Polgári nemperes eljárás

 A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és szintén az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be.

 A nyomtatványok elérhetők az ARGENTA FAKTOR Zrt. ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az ARGENTA FAKTOR Zrt. (www.argentafaktor.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.

 A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz.

 A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – zajlik.

Egyéb információk

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunk által közzétett és alkalmazott nyomtatványok a Magyar Nemzeti Bank által közzétett minták alapján készültek, amelyek használata nem kötelező!

 Kérjük, hogy amennyiben nem a közzétett nyomtatványainkat kívánja alkalmazni, úgy kérelmeiben az ügyfél és a szerződés azonosítására alkalmas adatokat (szerződésszám, ügyfélnév) mindenképp szíveskedjen feltüntetni a gyors ügyintézés érdekében!

  fentiekben hivatkozott és kitöltött nyomtatványok illetve kérelmek benyújtását T. Ügyfeleink társaságunk felé az alábbi módon tehetik meg:
 

postai úton a következő címre: ARGENTA FAKTOR Zrt. 1535 Budapest, Pf. 821.
személyesen: az ARGENTA FAKTOR Zrt. székhelyén a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatt
e-mailen: elszamolas@argenta.hu
fax: + 36-1-391-4858

 Egyéb, az elszámolással kapcsolatos fontos információkat az MNB alábbi honlapjain találnak:


- Elszámolási és forintosítási információk – Pénzügyi navigátor kisokos                                             
 


- Gyakran ismételt kérdések – elszámolás
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok

- Pénzügyi Békéltető Testület – elszámolás
http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

Cégcsoportunk tagjai: ARGENTA FAKTOR:
ARGENTA Zrt. - pénzügyi befektetések
ARGENTA LÍZING Zrt. - jelzálog hitel
ARGENTA LÍZING Zrt. - ingatlan lizing
ARGENTA FAKTOR Zrt. - követeléskezelés Kérdése van?
  Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal!